ELEKTRO POLOTER

 

ELEKTRO POLOTER  modello  EPT-2